Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас

Показатели за оценка на знанията, уменията и компетенциите по български език и литература (6 - 7 години) Говорене и слушане: Участва устно в диалог. Конструира кратък описателен текст. Конструира кратък повествователен текст. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение. Разбира и употребява думи-названия на познати предмети, ли...
Прочети още

А или Ъ

Когато се съмняваме дали се пише А или Ъ в последната сричка на думата, проверяваме чрез формата за множествено число. Ако гласният изпада, пишем Ъ (рекъл - рекли, щедър - щедри, косъм - косми) Ако гласният се запазва, пишем А (казал - казали, къдрав - къдрави, кокал - кокали) Източник: "Български език за 4. клас" (издателство "Просвета") Логопедико във FACEBOOK...
Прочети още

Вазови и вазовски

Как се пишат притежателни прилагателни, образувани от същински собствени имена? Притежателни прилагателни, образувани от същински собствени имена, се пишат: с главна буква, ако са образувани с наставките -ов, -ен, -ин (Вазови, Ботева, Дикенсов, Бай-Ганьово) с малка буква, ако са образувани с наставката -ски (вазовски, ботевска, дикенсовски, байганьовски) Източник: ...
Прочети още

Аутизъм

Според Международна класификация на болестите (МКБ-10) генерализираните разстройства на развитието са група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в три области: 1.      Социални взаимоотношения: Понижен или липсващ социален интерес, липса на инициатива за свързване с другите. Предпочитание да остане насаме, пред възможно...
Прочети още

Ролята на родителите в ранната диагностика на деца с нарушения

ранна диагностика на деца
Ранната диагностика на деца с комуникативни нарушения до голяма степен зависи от инициативата, която родителите поемат, за да се консултират със специалист, когато забележат нещо обезпокоително в хода на детското развитие. В. Матанова отбелязва, че „разбирането на естествените и очакваните за възрастта проблеми на развитието ни позволяват да идентифицираме поведение и умения,...
Прочети още
Сподели