Брадилалия и тахилалия

БРАДИЛАЛИЯ
(патологично бавен говорен темп)

Брадилалията може да е самостоятелно нарушение (синдром брадилалия), но по-често е симптом на други синдроми: дизартрия, психични заболявания, умствена изостаналост, менингоенцефалит, дистрофични болести на централната нервна система.

СИМПТОМАТИКА на брадилалия:

 • Говорният темп е много бавен, с удължени паузи между думите и разтеглено произнасяне на речевите звукове.
 • Гласът запазва една постоянна величина, което създава впечатление за монотонност и неизразителност.
 • Речта е разбираема, но неестествена
 • Налице е обща психомоторна забавеност: Забавени са писането и четенето. Движенията са вяли, недостатъчно координирани. Лицето е бедно на мимика, лишено от експресия.
 • Забавени са и психичните реакции, свързани с процесите възприятие, внимание, памет, мислене.
 • Налице са трудно превключване от една в друга дейност, изпълняването на инструкции след неколкократно повторение,
 • склонност към стереотипно поведение, трудна ориентация в непозната обстановка.

ТАХИЛАЛИЯ
(патологично бърз говорен темп)

СИМПТОМАТИКА на тахилалия:

 • Вместо 10–12 звука в секунда, се произнасят 20–30.
 • Гласът е променлив, с тенденция към фалцет.
 • Езикът е пълноценен, но бързото говорно темпо прави речта неразбираема за околните, защото звуковете и сричките се сливат.
 • Налице са фонемни парафазии поради прекалено бързите артикулационни движения, които водят до отпадане на звукове и срички, спиране, повторения на говорни сегменти.
 • Движенията са твърде бързи при ходене, манипулиране с предмети.
 • Наблюдават се тикове и моторно безпокойство по време на сън.
 • Вниманието е неустойчиво, намален е обемът на зрителната, слуховата и моторната памет.
 • Мисълта тече бързо, лицето винаги е леко възбудено, двигателно активно, склонно към емоционална лабилност и недисциплинираност.

Използвана литература:
Ценова, Ц.; “Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения”, 2012