Дисфазия на развитието

езикови нарушения - дисфазия на развитието

Други термини, които се използват за обозначаване на това нарушение: Алалия, Общо речево недоразвитие, Задръжка в речевото развитие.

Според Международна класификация на болестите (МКБ-10):

1. Разстройство на експесивната реч — Специфично разстройство на развитието, при което способността на детето да използва експресивната реч е значително под съответното за неговата умствена възраст ниво, но разбирането на езика е в нормални граници. Може да са налице абнормности в артикулацията, но може и да няма такива.

  • 2. Разстройство на рецептивната реч — Специфично разстройство на развитието, при което способността на детето да разбира езика е под съответното за неговата умствена възраст ниво. Почти във всички случаи е нарушена в значителна степен и експресивната реч, и абнормностите в изговарянето на думи и звуци са чести.

ПРИЧИНИ: Органични поражения на мозъчните речеви зони в периода преди развитието на речта в резултат на действието на неблагоприятни фактори по време на пренаталните, наталните и постнаталните периоди на онтогенезиса:
– Патологични инфекциозни процеси
– Вътреутробни енцефалити и мененгити
– Родови мозъчни травми
– Асфикция на новороденото
– Болести на ранното детство с мозъчни усложнения
– Други

ФОРМИ НА ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО:

МОТОРНА ФОРМА на дисфазия на развитието: Водещи са езиковите нарушения. Нарушени са фините артикулационни механизми. Лепетната реч се използва до сравнително късна възраст. Речниковият запас е ограничен и се обогатява бавно и трудно. Налице е неречева симптоматика: изоставане в развитието на общата и фината моторика – движенията са тромави, непохватни, некоординирани.

СЕНЗОРНА ФОРМА на дисфазия на развитието: Затруднено разбиране на чуждата реч поради увреди в речеслуховите мозъчни отдели. В някои случаи се проявява хиперакузия – свръхчувствителност към обикновени звукове и шумове. Характерна е акупатия – не се изгражда връзка между думата и предмета или действието. Възможни са прояви на логорея (безсмислен поток от думи), персеверации (повтаряне на вече изречени думи или фрази), ехолалия (повтаряне на чути думи или фрази).

ПЪРВО НИВО на общо речево недоразвитие:
Активният речник изостава в развитието си за съответната възраст. Пасивният речник е по-богат, но осмислянето е затруднено. Една и съща дума се използва за обозначаване на различни обекти. Използват се предимно мимически и жестови обозначения. Артикулацията е ограничена до няколко базисни срички.

ВТОРО НИВО на общо речево недоразвитие:
Активният речник е обогатен с глаголи и съществителни имена. Не се използват предлози, съюзи, наречия, причастия. От прилагателните имена се използват само тези за количество. Фразите са откъслечни и аграматични. Неправилно съгласуване по род, число и време. Артикулацията не е сформирана изцяло.

ТРЕТО НИВО на общо речево недоразвитие:
Активният речник е добре развит, въпреки че някои думи се използват с неточни значения. Кратките изречения се изграждат без трудности. Грешки се допускат при изразяване на времеви, пространствени и причинно-следствени връзки. Налице е добро осмисляне на речта.

Вижте още:
[st-tag-cloud]