Отлагане на първи клас

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (в сила от 27.10.2017 г.) Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родител...
Прочети още
Сподели