Оценка на знанията по БЕЛ преди 1. клас

Показатели за оценка на
знанията, уменията и компетенциите
по български език и литература
(6 – 7 години)

  1. Говорене и слушане:
   1. Участва устно в диалог.
   2. Конструира кратък описателен текст.
   3. Конструира кратък повествователен текст.
   4. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение.
   5. Разбира и употребява думи-названия на познати предмети, лица, явления, събития.
  2. Граматика и фонетика:
   1. Конструира прости изречения.
   2. Конструира прости разширени изречения.
   3. Конструира въпросителни и съобщителни изречения.
   4. Използва правилно в речта си глаголните времена – сегашно, минало свършено и просто бъдеще време.
   5. Употребява правилно единствено и множествено число на съществителни имена.
   6. Съгласува формите на съществителни и прилагателни имена по род и число.
   7. Произнася правилно всички фонеми в думата.
   8. Разграничава фонемите (звуковете) в думата, относно тяхната позиция.

3. Възприемане и интерпретация:

 1. Възприема от начало до край кратко литературно произведение.
 2. Различава и назовава литературни произведения – римушки, гатанки, стихотворения, приказки.
 3. Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.
 4. Назовава героите от познато литературно произведение.

4. Пресъздаване на художествена литература за деца:

 1. Знае наизуст кратки стихчета и римушки.
 2. Разказва епизод от литературно произведение.
 3. Пресъздава приказка от името на даден герой.

Логопедико във FACEBOOK

Логопедико в YOUTUBE