Плутарх

„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“