Продължете към съдържанието

Аутизъм

1-autizm

Според Международна класификация на болестите (МКБ-10) генерализираните разстройства на развитието са група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимоотношения, в начина на комуникация и ограничен, стереотипен, повтарящ се комплекс от интереси и дейности.

Проф. В. Матанова посочва следните три области с абнормно функциониране:

СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Понижен или липсващ социален интерес, липса на инициатива за свързване с другите. Предпочитание да остане насаме, пред възможността да бъде в компанията на другите. Липсваща или нарушена имитация. Липса на игрова дейност с другите. Липса на контакт „очи в очи”. Липса на емоционална реакция при среща с познати. Не забелязва присъствието на другите. Не диференцира отношението си към близки, познати и непознати хора.

Пазарувайте в своя град с 50%-90% отстъпка!

КОМУНИКАЦИЯ
Не може да поддържа диалог, даже при добри речеви умения. Тежки нарушения в езиковата употреба. Невъзможност за овладяване на лично местоимение в 1 л. ед. ч. Ехолалична реч. Липса на въображение и второразредни представи. Липса на символни жестове. Нарушена невербална комуникация.

ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ
Двигателни стереотипи. Интерес към части на обекти. Дистрес при промяна в заобикалящата среда. Липса на спонтанност и инициативност. Липса на реакция при молба от страна на другите. Особени хранителни навици. Неадекватни емоционални реакции. Агресивно и автоагресивно поведение.

Според Международна класификация на болестите към генерализираните разстройства на развитието се отнасят:
Детски аутизъм (Аутистично разстройство)
Атипичен аутизъм
Синдром на Rett
Друго дезинтегративно разстройство в детството
Синдром на Asperger

ДЕТСКИ АУТИЗЪМ
(АУТИСТИЧНО РАЗСТРОЙСТВО)
Детският аутизъм е вид генерализирано разстройство на развитието, което се дефинира с наличие на абнормно или нарушено развитие, възникнало преди тригодишна възраст, характерен тип на абнормно функциониране във всички три сфери на психопатологията: на социалните взаимоотношения, на комуникацията, на поведението, което е повтарящо се, ограничено и стереотипно.

В допълнение към тези специфични диагностични признаци, децата с аутизъм често страдат и от ред други неспецифични проблеми като фобии, смущения в съня и храненето, краткотрайни изблици на гняв и (насочена към себе си) агресия.

АТИПИЧЕН АУТИЗЪМ
Атипичният аутизъм е вид генерализирано разстройство на развитието, което се различава от детския аутизъм или по възрастта на поява на първите симптоми (след тригодишна възраст), или поради това, че не са удовлетворени всичките три набора диагностични критерии (социални взаимоотношения, комуникация и поведение, което е повтарящо се, ограничено и стереотипно). Атипичният аутизъм възниква най-често при деца с тежко умствено изоставане и при деца с тежко специфично разстройство в развитието на рецептивната реч.

СИНДРОМ НА RETT (РЕТ)
Синдромът на Rett е състояние, наблюдавано засега само у момичета, при което явно нормалното ранно развитие обикновено бива последвано от частична или пълна загуба на речта и уменията за придвижване и използване на ръцете, заедно със забавяне растежа на главата. Началото обикновено е във възрастта между 7 и 24 месец. Характерни са: Загуба на целенасочените движения на ръцете, поява на стереотипни движения с извиване на ръцете и хипервентилация; Развитието на играта и социалните умения бива задържано, но съществува тенденция за запазване на социалните интереси; Във възрастта около четири години започва да се развива атаксия и апраксия на тялото, които често биват последвани от хореоатетозни движения; Почти неизменно се стига до тежка умствена изостаналост.

ДРУГО ДЕЗИНТЕГРАТИВНО РАЗСТРОЙСТВО В ДЕТСТВОТО
Това е вид генерализирано разстройство на развитието, което се определя от наличието на период на явно нормално развитие до отключването на разстройството. След това, в продължение на няколко месеца, се наблюдава ясно очертан период на загуба на овладени отпреди умения, обхващащи няколко области на развитието. Обикновено това се придружава от обща загуба на интерес към околната среда; от спереотипни, повтарящи се двигателни маниеризми; и от нарушени социални взаимоотношения и комуникация.

СИНДРОМ НА ASPERGER
Това е разстройство с неопределена нозологична валидност, което се характеризира със същите качествени нарушения на социалните взаимоотношения, които са присъщи за аутизма, заедно с ограничен, стереотипен, повтарящ се комплекс от интереси и дейности. Различава се от аутизма предимно по липсата на общо закъснение или изоставане в езика, или в когнитивното развитие. Това разстройство често се съчетава с тромавост. Налице е силно изразена тенденция абнормноститет да персистират в юношеството и в зряла възраст. В ранната зряла възраст може да се появят психотични епизоди.