Продължете към съдържанието

Самостоятелна форма на обучение у дома

Логопедико - homeschooling - образователни помагала, занимания и материали

Новият Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който е в сила от август 2016 г., въведе нова форма на обучение за деца и ученици, чиито родители желаят да ги обучават у дома. Става въпрос за т.нар. самостоятелна форма на обучение по желание на ученика или родителя. За разлика от дневната форма, при която децата посещават учебни часове в училище, при самостоятелната форма те получават всички необходими знания в домашна обстановка. Как на практика става това? Каква е процедурата по преминаване в самостоятелна форма на обучение? Как протича то? Нека разгледаме отговорите на най-често задаваните въпроси.

Законно ли е домашното обучение
в България?

Трябва да правим разлика между домашното обучение (homeschooling), практикувано от някои родители в България, и самостоятелната форма на обучение, въведена през 2016 г. От години в страната ни има привърженици на т.нар. хоумскулинг, които сами обучават децата си, използвайки дистанционни обучителни програми в чужбина. По този начин учениците валидират знанията си в чуждата страна и оттам получават съответните сертификати. Тези ученици не получават българска диплома, тъй като не се обучават според българските държавни образователни стандарти. До 2016 г. домашното обучение (хоумскулинг) беше единствената възможност за обучение у дома, но то се осъществяваше в разрез със закона, според който „училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст“ (чл. 8, ал. 2 от ЗПУО). Това се промени през 2016 г., когато новият Закон за предучилищното и училищното образование въведе самостоятелната форма на обучение. Тя дава възможност обучението у дома да бъде законно признато и да се осъществява според утвърдените от МОН учебни програми. Това означава, че учениците, които се обучават вкъщи в самостоятелна форма на обучение, получават същите знания като връстниците си, които ходят на училище. Те изучават същите предмети, явяват се на изпити, на които знанията им биват оценявани, и в края на всеки етап от обучението получават съответното удостоверение за завършен клас или диплома.

Кой може да се обучава в
самостоятелна форма на обучение?

Според стария закон в свободна форма можеха да се обучават само ученици със здравословни проблеми, с изявени дарби или такива над 16-годишна възраст. Промяната в новия закон е, че възможност да се обучават у дома вече се дава на всички ученици – по желание на ученика или родителя (чл. 112 от ЗПУО). Според чл. 67 от ЗПУО дори родителите на деца в предучилищна възраст могат да изберат тази форма на обучение за децата си. Това, което се изисква от родителите, е да подадат нужните документи в училището, в което е записан ученикът и където ще държи изпити по предметите.

Каква е процедурата по преминаване в
самостоятелна форма на обучение?

След като са решили, че желая да обучават детето си вкъщи, родителите трябва да подадат следните документи до директора на съответното училище:

  • Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик.
  • Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО.
  • Копие от училищен учебен план, по който се обучава ученикът. (Взема се от училището, към което се обучава ученикът)

След като директорът получи нужните документи, ги внася в съответното Регионално управление на образованието. Важно е да бъдат спазени установените за това срокове, а именно документите да бъдат подадени в РУО до 10 дни преди началото на учебната година или преди началото на втория учебен срок.
Какво следва след това? В РУО се свиква експертна комисия, която да разгледа постъпилите документи. Тя провежда заседание и след оценка на приложените документи се произнася с решение. По преценка експертната комисия може да проведе събеседване с ученика и/или с родителите относно мотивите за избора на форма на обучение и/или по повод начина и условията, при които ще бъде осъществено обучението. В случай че не са предоставени някои от изискваните документи, експертната комисия уведомява родителите за установения пропуск и определя 5-дневен срок за представянето им. Освен това експертната комисия може да осъществи и посещение в дома на ученика за установяване на достоверността на декларираните обстоятелства за провеждане на обучението. Накрая експертната комисия изготвя доклад, въз основа на който началникът на РУО се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване на ученика в самостоятелна форма на обучение, като заповедта се изпраща до родителите и до директора на училището.

Възможно ли е комисията да не разреши ученикът да се обучава в свободна форма на обучение? Да, възможно е в следните случаи:

  1. Родителят не е представил някой от изискващите се документи.
  2. Не е доказано наличие на среда за учене, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на ученика, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие, а в резултат на проведено събеседване или при проверка на място е установено деклариране на неверни обстоятелства.
  3. Избраните методи и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.

Как се провежда
свободната форма на обучение?

Съгласно чл. 210, ал. 2 от ЗПУО родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да осигурят познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. Това означава, че родителите сами закупуват учебниците, по които ще се обучават децата им. Биха могли да използват безплатните електронни варианти на учебници и учебни тетрадки до 7 клас, достъпни на сайтовете на някои издателства.
Важно е да отбележим, че изпитите, които учениците в свободна форма на обучение полагат, са за оформяне на годишна оценка, тоест в една учебна година те държат един изпит върху целия материал по съответния предмет. Изпитните сесии са две – в края на първи учебен срок и в края на учебната година. Родителите имат възможност сами да избират кога кои изпити да държи детето им. Да онагледим с пример. Да кажем, че второкласник се обучава у дома. Задължителните предмети, включени в учебната програма за II клас, са 8 – български език, чужд език, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт. В този случай родителят може да реши детето да държи по 4 изпита на всяка изпитна сесия. По свое усмотрение родителят може да разпредели изпитите по предмети така, както сметне, че ще е най-добре за детето му. Ако реши например изпитът по български език да е в края на първия учебен срок през месец януари, това означава, че в месеците до изпита детето трябва да усвои знанията, предвидени в учебната програма по предмета за съответния клас (всички учебни програми по класове може да разгледате в сайта на МОН). Датите на изпитите се съгласуват с директора на училището. Самите изпити се провеждат в училище в присъствието на квестор. Ученикът изтегля предварително подготвен изпитен вариант. В зависимост от предмета и по преценка на учителя вариантът може да бъде под формата на тест с отворени и/или затворени въпроси. Някои изпити, като например по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, включват и практическа част. След приключване изпитната работа се проверява от комисия, която поставя годишна оценка по предмета. Съгласно чл. 112, ал. 5 учениците, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. Ако всички изпити са положени успешно, в края на учебната година ученикът получава удостоверение за завършен клас или диплома. След завършване на 7 клас ученикът, който се е обучавал в самостоятелна форма на обучение, се явява на НВО по български език и математика и има право да кандидатства за прием в гимназия. След като бъде приет и се запише в новото училище, ако желае, ученикът може отново да подаде заявление за самостоятелна форма и до края на първи или втори гимназиален етап да се обучава у дома. След като получи диплома за завършено средно образование, такъв ученик има право да кандидатства в университет.

дислексия