Продължете към съдържанието

Данъчни облекчения за ненавършили пълнолетие деца

  Логопедико - logopedico danatsi - образователни помагала, занимания и материали
  Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца?

  Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със:

  • 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
  • 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

  Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!

  Кой има право да получава данъчно облекчение за деца?

  Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:

  • родител, който не е лишен от родителски права – при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество; или
  • настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство; или
  • член на семейство на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
  • приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
  Какви са условията за ползване на данъчно облекчение за деца?

  Данъчното облекчение се ползва, ако:

  • към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП; и
  • детето не е навършило пълнолетие; и
  • към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

  Важно уточнение:

  • Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на годината детето е родено или е навършило пълнолетие.
  • Данъчното облекчение за деца се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. За целта може да се ползва образецът на декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) към формуляра или документ със същото съдържание на отделен лист. Изключение правят случаите, когато другият родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки):
   • е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод
   • не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

  Обърнете внимание, че данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице останалите условия за ползване на данъчното облекчение за деца. В този случай трябва да се представи писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва това облекчение.

  Какъв е редът за ползване на данъчното облекчение?

  Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:

  1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година;
  2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010).

  Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца.

  Декларацията за данъчно облекчение за деца може да свалите тук

   

   

   

  Източник: www.nap.bg