Продължете към съдържанието

Речево развитие в детската градина

  Логопедико - logopedico.com rechevo razvitie detska gradina - образователни помагала, занимания и материали

  Една от основните функции на обучението по български език в детската градина е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване. Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение. Обучението по всяко едно от тези направления е насочено към формирането на конкретни знания и умения, специфични за отделните възрастови групи.

  Първа възрастова група
  (3-4 години)

  СВЪРЗАНА РЕЧ:

  • Назовава пълното си собствено име и възрастта си.
  • Назовава имената на членовете на семейството си.
  • Разбира общоприети изрази.
  • Разбира и употребява стандартни думи, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).
  • Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе.

  РЕЧНИК:

  • Назовава имената на близки хора, приятели, играчки и предмети от близкото обкръжение.
  • Произнася думите правилно.

  ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ:

  • Образува правилно множествено число на думи и обратно.
  • Използва кратки прости изречения.

  ЗВУКОВА КУЛТУРА:

  • Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.

  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Възприема кратки приказки.
  • Назовава основните герои в литературно произведение.
  • Разбира съдържанието на кратки литературни произведения.
  • Различава в литературното произведение начало и край.

  ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Наизустява според възможностите си цялостно или част от кратки стихчета и римушки.

  Втора възрастова група
  (4-5 години)

  СВЪРЗАНА РЕЧ:

  • Назовава някои роднински връзки в своето семейство.
  • Назовава имената на възрастните в детската градина.
  • Разбира инструкции.
  • Дава прости обяснения за своите действия.
  • Участва в диалог.
  • Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение).

  РЕЧНИК:

  • Назовава правилно предмети, лица, явления, събития.
  • Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения)=

  ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ:

  • Говори за лични събития в миналото и в бъдещето.
  • Съставя въпросителни изречения.

  ЗВУКОВА КУЛТУРА:

  • Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо.

  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки.
  • Определя ролята на героите от познати литературни произведения.
  • Задава въпроси, свързани с художествен текст.
  • Изразява отношението си към постъпките на даден герой.

  ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и преразказва по дадени опори кратка приказка.
  • Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения.
  Трета възрастова група:
  (5-6 години)

  СВЪРЗАНА РЕЧ:

  • Назовава държавата, града и улицата, на която живее.
  • Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми.
  • Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника.
  • Описва подробно даден предмет или явление.

  РЕЧНИК:

  • Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения.
  • Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

  ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ:

  • Съгласува по род и число прилагателните и съществителните.
  • Използва прости разширени изречения.
  • Разбира разликата между дума и изречение.

  ЗВУКОВА КУЛТУРА:

  • Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености.
  • Определя броя на звуковете в думата.
  • Контролира координацията на ръката и окото, за да развие фината моторика.

  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Възприема кратки произведения от художествената литература.
  • Описва според основните моменти в произведението литературни герои.
  • Разпознава епизод от познато литературно произведение.
  • Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.

  ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Изпълнява изразително конкретен художествен текст.
  • Измисля игри по познати литературни произведения.

  Четвърта възрастова група
  (6-7 години)

  СВЪРЗАНА РЕЧ:

  • Назовава точния си адрес.
  • Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или „маршрут“ до вкъщи.
  • Разбира основния сюжет в различни познати текстове.
  • Съставя устно кратък описателен текст.
  • Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

  РЕЧНИК:

  • Разбира и използва думи с абстрактно значение.
  • Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите.

  ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ:

  • Разказва кратки истории, като използва подходящ „времеви речник“.
  • Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа.
  • Различава изречение от текст.

  ЗВУКОВА КУЛТУРА:

  • Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи.
  • Определя звука в началото и в края на думата.
  • Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.
  • Демонстрира начални графични умения.

  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Възприема познати произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното.
  • Илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения.
  • Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.
  • Съотнася постъпките на герои от литературно произведение към собствения си опит.

  ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

  • Участва в драматизиране на приказки и разкази.
  • Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация.

   

   

   

  Източник:
  Наредба №5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование (в сила от 01.08.2016 г.)