Продължете към съдържанието

Показатели за оценка на езиково-говорното развитие

Във връзка езиково–говорното развитие на детето ще е от полза родителите да бъдат запознати със следните основни критерии за довербално и начално вербално развитие, систематизирани от Е. М. Мастюкова:

  • 1 месец: Реакция на съсредоточаване при речево общуване с детето.
  • 2 месеца: Усмивка при общуване. Детето има живо лицево изражение, напълно разумен поглед, произнася единични звуци.
  • 3 месеца: Комплекс на оживление при общуването с възрастни, гукане.
  • 4 месеца: Детето силно крещи или се смее, активизира се при игра. Диференциран комплекс на оживление. Смях. Реагира на глас или друг звук извън зрителното поле, обръща се към него.
  • 5 месеца: Диференциация на насочен звук, напевно гукане, реакция на интонация.
  • 6 месеца: Лепет. Детето „мучи“ и „бръмчи“, изпуска мехурчета с уста, провежда „разговор“ с играчките и хората.
  • 7 месеца: Готовност за съвместна игрова дейност. Реакция на ориентация по звънец. Казва „мам–мам“, особено силно произнася някои гласни – „а–а–а“, „о–о–о“, „у–у–у“.
  • 8 месеца: Реакция на непознато лице. Детето произнася срички от типа „да“, „ба“, „га“, „ка“.
  • 9 месеца: Общуване с помощта на жестове. Игра „пляс–пляс ръчички“. Имитира кашлица, цъкане с език и др. Показва, че знае името си. Казва „па– па“, „ба–ба“, без да влага смисъл.
  • 10 месеца: Ситуационно разбиране на насочена реч, предметно–действено общуване с възрастни. Използва 1–2 лепетни думи, „разгадани“ при съотнасяне към ситуацията, и съзнателни несловесни сигнали за насочване на вниманието на възрастния към определен обект.

  • 11 месеца: Използва 3 лепетни думи, съотносими с обект или действие. Казва „мама“, „тати“ с разбиране.
  • 12 месеца: Използва 3–4 лепетни думи със съотнасяне. Разбира проста инструкция, допълнена с жестове.
  • 13 месеца: Казва поне 4–5 думи.
  • 14 месеца: Употребява 4–6 думи, включително звукоподражания. Гледа към познат предмет, за който се говори в момента.
  • 15 месеца: Речниковият запас се увеличава и вече е от 6 до 10 думи, включително звукоподражания. Детето разбира проста инструкция без жестове. „Говори“ на свой език, разглежда картинки в книжка.
  • 18 месеца: Показва една част на тялото. Има речников запас от около 15–20 думи и звукоподражания. Когато го питат, показва на картина куче, дете и др.
  • 21 месеца: Показва три части на тялото и има запас от 20 думи. Начало на фразата от 2 думи. Повтаря названията на предмети. На картинка показва 6– 9 от 10 предмета.
  • 24 месеца: Показва пет части на тялото и разбира двуетапна инструкция. Назовава три предмета на сюжетна картина. Активният речник е от около 50 думи. Започва да използва изречения от 2 думи.
  • 30 месеца: Употребява правилно личните местоимения, минало време, множествено число. Употребява названия на цветове, като назовава правилно един цвят. Повтаря две цифри в правилна последователност, има понятие за „едно“. Следва двустепенни словесни инструкции.
  • 36 месеца: Речниковият запас е от 250 думи. Използва изречения от 3 думи, владее множествено число на съществителните и глаголите. Казва името, пола и възрастта си. Разбира значението на 3 прости предлога (изпълнява инструкции от типа „сложи кубчето под чашката“, „сложи кубчето в кутията“). Казва стихчета, употребява прости разширени изречения и владее кратка монологична реч (разказва приказка). Правилно сравнява размери (по–голямо и по–малко). Говори за себе си в първо лице единствено число.
  • 42 месеца: Разбира противоположни аналогии, като отговаря правилно на два от три въпроса. Употребява поне едно прилагателно при разказ по сюжетна картина, правилно назовава 3 от 4 цвята.
  • 48 месеца: Разказва за онова, което е нарисувало или направило, може да обясни какво е студ, умора, глад, да разкаже свързано случка.
  Използвана литература:

  Ценова, Ц.; „Логопедия — Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения“, София, 2012

  Логопедико във FACEBOOK

  Логопедико в YOUTUBE