Продължете към съдържанието

Данъчни облекчения за деца с увреждания

данъчни облекчения за деца с увреждания
 
Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания?

Данъчното облекчение се прилага, като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи! Какво означа това на практика? В-к „Стандарт“ обяснява, че тъй като данъкът е 10% от получените доходи, реално налозите на единия от родителите ще бъдат намалени с 200 лв.

Кой има право да получава данъчно облекчение за деца с увреждания?

Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 • родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права и при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество; или
 • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство; или
 • член на семейство на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
 • приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Какви са условията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания?

Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ се ползва, ако:

 • към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП; и
 • детето не е навършило пълнолетие; и
 • към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Важно уточнение:
• Данъчното облекчение се ползва включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
• Данъчното облекчение за деца с увреждания се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. За целта може да се ползва образецът на декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) към формуляра или документ със същото съдържание на отделен лист. Изключение правят случаите, когато другият родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки):

 • е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод
 • не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

Обърнете внимание, че данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице останалите условия за ползване на данъчното облекчение за деца. В този случай трябва да се представи писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва това облекчение.

Какъв е редът за ползване на данъчното облекчение?

Данъчното облекчение за деца с увреждания може да се ползва, както следва:

 • 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година. Към декларацията задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 • 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010). Към декларацията също задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Когато данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания.

Декларацията за данъчно облекчение за деца с увреждания може да свалите тук

Източници:

www.nap.bg

www.standartnews.com