Продължете към съдържанието

Условия за ползване

При ползване на уеб сайта www.logopedico.com, Вие се съгласявате със следните условия:

1. СЪДЪРЖАНИЕ

1.1. Съдържанието на информационните ресурси в сайта www.logopedico.com е съобразено с изискванията на действащото законодателство в Република България. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно.
1.2. Информацията в сайта, която е от логопедично естество, няма характер на логопедична  консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети терапевтични или фактически действия само въз основа на информацията в сайта са изцяло за сметка на предприелите ги лица.

2. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

2.1. Авторите на сайта www.logopedico.com не носят отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки (линкове) от сайта, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

3. АВТОРСКИ ПРАВА

3.1. Информацията и нагледните материали в сайта www.logopedico.com са обект на авторско право.
3.2. Когато не е посочено друго, авторските права над тях принадлежат на авторите на сайта.
3.3. Възпроизвеждането, цитирането или използването на тези обекти на закрила е възможно след изричното съгласие от авторите на сайта, и то само ако го посочите ясно като техен източник чрез обратна връзка (линк) за електронни издания или чрез изписване на подходящ текст за печатните издания.

4. ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Потребителите на уеб сайта www.logopedico.com имат възможност да предоставят с рекламна цел някои свои лични данни, като например име, телефон, имейл и адрес на практиката си. По смисъла на чл. 17–а, ал. 1 от ЗЗЛД сайтът „поддържа регистър, предназначен да осигурява обществена информация със свободен достъп“ до тези данни.
4.2. Сайтът не използва личните данни от този регистър за цели, различни от горепосочените.

5. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

5.1. При използване на уеб сайта www.logopedico.com вие приемате и се съгласявате с най–актуалната версия на Условията за ползването му. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, прекратете ползването на уеб сайта.
5.2. Авторите на сайта си запазват правото да променят тези Условия за ползване. Ползвателите на сайта носят отговорност сами да проверяват тази уеб страница за промени.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Вие ползвате уеб сайта www.logopedico.com на собствена отговорност.
6.2. Авторите на сайта се стремят цялата информация в уеб сайта относно него и неговите партньори да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, авторите на сайта не поемат отговорност за причинени на лица и(или) имущество вреди или загуби (преки и[или] косвени) в резултат от ползването на този уеб сайт, на съдържащата се в него информация или причинени от следването на съдържащи се в него линкове.
6.3. Авторите на уеб сайта не могат да гарантират, че:
• Достъпът до уебсайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
• Уеб сайтът или сървърът, чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
• Данните за логопедите ще бъдат винаги верни и без грешки

7. ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

7.1. Уеб сайтът www.logopedico.com не може да бъде използван за:
• Цели, незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България — съгласно съответното местно законодателство.
• Цели, вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по каквато и да била причина.
• Мониторинг или копиране на уебсайта или неговото съдържание.
7.2. Забранено е използването на сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (дефинирани по–горе), по начин, който би могъл:
• Да доведе до модифициране на която и да било част от уеб сайта
• Да увреди неговата функционалност
• Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на уеб сайта
• Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до уеб сайта

8. ФИНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Домейнът „Logopedico.com“е регистриран от авторите на сайта.
8.2. Авторите на уеб сайта си запазват правото да променят технологията и дизайна му без предизвестие.
8.3. Този сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в него от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.