Продължете към съдържанието

Генетика

  1. Монохибридно и дихибридно кръстосване
  2. Генотип и фенотип. Закони на Мендел
  3. Възвратно и анализиращо кръстосване
  4. Пенетрантност и експресивност. Сила на доминиране
  5. Взаимодействия между алели на един ген
  6. Комплементарно взаимодействие на гените
  7. Епистатично взаимодействие на гените
  8. Полимерно и модифициращо взаимодействие на гените
  9. Множествен алелизъм. Плейотропно действие на гена
  10. Хромозомите — носители на наследствеността. Морфология и строеж
  11. Митоза
  12. Мейоза
  13. Детерминиране на пола. Полови хромозоми и автозоми. Детерминиране на пола при мъжка и женска хетерогаметност
  14. Диференциране на пола по време на онтогенеза
  15. Половосвързана наследственост. Зависима от пола и ограничена от пола наследственост
  16. Значение на половите хромозоми. Балансова теория на Бриджес
  17. Скаченост на гените. Кросинговър
  18. Модификационна изменчивост
  19. Генотипна изменчивост. Мутационна изменчивост
  20. Генни мутации
  21. Хромозомни мутации
  22. Геномни мутации
  23. Наследственост при човека. Човешки кариотип. Индивидуална характеристика на човешките хромозоми
  24. Полов хроматин
  25. Методи за изследване на наследствеността при човека. Генеалогичния метод като основен метод за изучаване на наследствеността при човека на организмово ниво

  ЛИТЕРАТУРА

  „Обща генетика” 2003. Попов, П., Т. Ирикова, Изд. на Пловдивски Университет. Пловдив;

  „Генетика на човека” 2001. Иванова, Е., Т. Стайкова, Т. Ирикова, Изд. на Пловдивски Университет. Пловдив;

  „Мутагени и канцерогени. Генетичен и канцерогенен риск” 1988. Николов, Х., И. Черноземски, Д. Бенова, Изд. Наука и изкуство. София;

  „ДНК тайната на живота” 2004. Уотсън, Дж., А. Бери, Изд. ИнфоДар. София;

  „Клиническая генетика” 2002. Бочков, Н. П., Изд. Гэотар-Мед. Москва;

  Вижте още:
  [st-tag-cloud]