Продължете към съдържанието

Генетика

Комплементарно взаимодействие на гените

  При комплементарното взаимодействие на гените действието на алели от различни гени се допълва и довежда до появата на нови белези в хибридното поколение. Различават се няколко начина на такова взаимодействие: • Двата гена имат различна фенотипна проява, т.е. определят различни… Прочетете повече »Комплементарно взаимодействие на гените

  Взаимодействия между алели на един ген

   Двата алела на един ген не са функционално еднакви. Единият алел доминира над другия, т.е. те си взаимодействат по някакъв начин. Всъщност реално си взаимодействат продуктите от генното действие, а не директно алелите на гена. Подобни взаимодействия се осъществяват между… Прочетете повече »Взаимодействия между алели на един ген

   Пенетрантност и експресивност. Сила на доминиране

    Под доминиране се разбира свойството на даден алел на някой ген да обуславя развитието на конкретен белег дори когато е в хетерозиготно състояние. Логично е да възникне въпрос дали в този случай рецесивният алел изобщо не функционира. Редица данни показват,… Прочетете повече »Пенетрантност и експресивност. Сила на доминиране

    Възвратно и анализиращо кръстосване

     Индивидите може да имат еднакъв фенотип, т.е. да имат проявени едни и същи белези, но да се различават по своя генотип, по алелите на гените, които определят тези белези. Когато във фенотипа на индивида е проявен рецесивен белег, то този… Прочетете повече »Възвратно и анализиращо кръстосване

     Въведение в генетиката

      Предмет, задачи и етапи в развитието на генетиката като наука. Методи на генетични изследвания. Значение на генетиката и връзката с други биологични дисциплини В живата природа при размножаването на организмите родителите предават своите белези и особености на потомството. Това свойство… Прочетете повече »Въведение в генетиката